Предъявлено обвинение в мошенничестве.

Предъявлено обвинение в мошенничестве.